Τίτλος
Εισηγητής/-τρια
Σχολιαστής/-τρια
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
 4
Χ. Μιάμης
Δ. Βαγιανός
11
Θ. Γούμενος
17
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
15
Γ. Σώρος
Ν. Λούντος
22
Δ. Σεραφής
29
Α. Αφουξενίδης
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
12
Ν. Σούζας
Χ. Ηλιόπουλος
25
Ι. Παπαγιάννη
ΜΑΡΤΙΟΣ
4
Β. Μπάδας
Κ. Κωστόπουλος
26
Γ. Περτσάς
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
23
Χ. Μάης
Ν. Σούζας
ΜΑΙΟΣ
14
Δ. Βαγιανός
Χ. Μιάμης
21
Μ. Παπανικολάου
Χ. Μάης
ΙΟΥΝΙΟΣ

4
Β. Ρόγγας
Ν. Λούντος
11
Φ. Τσούμπος
Γ. Λαμπρόπουλος
25
Κ. Κωστόπουλος

Προγραμματισμός 2013-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------